OPNIA ROKU – konkurs

Regulamin konkursu „Opinia Roku” AutoDiscover USA Sp. z o.o., zwanego dalej Konkursem:

1. Cel Konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszej opinii o firmie AutoDiscover USA Sp. z o.o. Rzeszów, Warszawa od osób, które już przeszły cały proces sprowadzenia samochodu.

2. Organizator Konkursu:

AutoDiscover USA Sp. z o.o., oddziały w Rzeszowie (Al. Armii Krajowej 21) oraz Warszawie (Towarowa 33), zwany dalej Organizatorem.

3. Uczestnicy Konkursu

a. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem Konkursu, może być każda osoba, która podjęła współpracę z Organizatorem w zakresie jego pośrednictwa w imporcie samochodu z USA / Kanady, a współpraca ta była realizowana poprzez biura terenowe organizatora, o których mowa w pkt.2 i została zakończona odbiorem komplet dokumentów do rejestracji sprowadzonego pojazdu od Organizatora

b. Każda osoba może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. do konkursu będzie brana wyłącznie ostatnia (najnowsza) zamieszczona opinia.

4. Termin Konkursu:

a. Konkurs trwa od 30.11.2023 do 20.12.2023 włącznie.

b. Opinie wystawione poza tym terminem nie zostaną wzięte pod uwagę w wyłonieniu zwycięzcy konkursu.

5. Zasady Konkursu

a. Konkurs polega na zamieszczeniu opinii nt. zrealizowanej współpracy z Organizatorem i jego biurami terenowymi w zakresie jego pośrednictwa w imporcie samochodu z USA / Kanady.

b. Opinie należy zamieścić na profilach Google poszczególnych oddziałów, tj: Warszawa (TUTAJ) / Rzeszów (TUTAJ) w terminie trwania Konkursu, o którym mowa w pkt. 4.

c. Zadaniem uczestników jest zamieszczenie jak najciekawszej opinii, tj. opinii merytorycznej, odnoszącej się bezpośrednio do zrealizowanej współpracy oraz jej efektów, atrakcyjnej w treści i formie (np. ciekawa forma wypowiedzi, zamieszczenie zdjęcia sprowadzonego pojazdu).

6. Wyłonienie zwycięzców Konkursu:

a. Zwycięzcę lub zwyciężczynię Konkursu wybierze właściciel firmy AutoDiscover USA Sp. z o.o., tj, p. Adam Motyczyński, dokonując analizy treści i formy opinii zamieszczonych we wskazanych miejscach.

b. Wybór zwycięzcy Konkursu ma charakter subiektywny i nie podlega ocenie przez Uczestników Konkursu.

7. Nagroda:

a. Zwycięzca Konkursu otrzyma zestaw gadżetów samochodowych firmy AutoDiscover USA Sp. z o.o., w tym m.in. ramki tablic rejestracyjnych pojazdu, zapach samochodowy, smycz długą, smycz krótką.

b. Organizator dołoży wszelkich starań, by nagroda w Konkursie była jak najbardziej wartościowa i użyteczna dla Zwycięzcy.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu:

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 grudnia 2023 poprzez przesłanie do Zwycięscy Konkursu stosownej korespondencji e-mail.

9. Zasady bezpieczeństwa:

a. Wszelkie opinie zamieszczane we wskazanych miejscach przez Uczestników Konkursu muszą być zgodne z prawdą, zasadami współżycia społecznego, nie naruszać praw autorskich osób / firm trzecich a także przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).

b. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu opinii naruszających zasady opisane w pkt. 9. a.

10. Kontakt z organizatorem w sprawie Konkursu:

a. Poprzez e-mail: [email protected]

b. Telefonicznie pod numerem: +48 509 491 000.

11. Postanowienia końcowe:

a. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku naruszenia regulaminu przez jego uczestników.

b. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.AutoDiscover.pl pod adresem: https://autodiscover.pl/opnia-roku-konkurs/

12. Przetwarzanie Danych Osobowych:

a. W celu uczestnictwa w konkursie „Opinia Roku”, Uczestnicy Konkursu zgadzają się na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres pocztowy do wysyłki dokumentów.

b. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu, ogłoszenia wyników oraz wysyłki ewentualnej nagrody.

c. Organizator konkursu zachowa poufność zebranych informacji i nie udostępni ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Uczestnika Konkursu.

d. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub numerem telefonu +48 509 491 000.

e. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rzeszów, 30.11.2023

AutoDiscover USA Sp. z o.o., oddziały Rzeszów i Warszawa